Úvod

 

Z hlediska měření, pokud pomineme různé rušivé vlivy, můžeme nízkofrekvenční zesilovač popsat např. tímto náhradním schématem.
náhradní schéma nf zesilovače

Lineární model nesouměrného nízkofrekvenčního zesilovače je definován statickými parametry.

 

Měřením těchto parametrů ověřujeme správnou funkci vnitřních stejnosměrných vazeb obvodu, jako např. nastavení pracovního bodu vstupního a výstupního zesilovače. Tyto statické parametry bývají kontrolovány v předepsaném rozsahu napájecích napětí , popř. v rozsahu přípustných teplot. Zvláštnosti jednotlivých typů integrovaných obvodů jsou dostatečně popsány v katalogových listech.

Za statické parametry tedy považujeme klidová napětí a proudy jednotlivých svorek obvodu při provozu bez střídavého vstupního signálu.

Statické parametry lze měřit bez souvislostí s funkcí obvodu jako zesilovače.


Ze statických parametrů se zejména zjišťuje:měření statických parametrů MBA810

- vstupní klidové napětí (U_ss), tj stejnosměrné napětí na vstupní svorce

- vstupní klidový proud (I_ss), tj. stejnosměrný proud tekoucí v definovaném zapojení do vstupní svorky obvodu

- výstupní klidové napětí (Uss_OUT), tj. stejnosměrné napětí na výstupní svorce

- stejnosměrné napětí a proudy napájecích a pomocných svorek obvodu, tj.klidový odběr z napájecího zdroje nebo klidový proud koncového stupně obvodu apod.

Nejčastěji se ze statických parametrů zesilovačů zjišťuje klidový odběr proudu (Icc) z napájecího zdroje.

 

 

Nízkofrekvenční zesilovač z hlediska přenosu signálu popisují jeho dynamické vlastnosti.

Dynamické vlastnosti ověřujeme  prostřednictvím měření parametrů v daném aplikačním zapojení.

Dynamické vlastnosti obvodu souvisejí s průchodem střídavého signálu v konkrétním zapojení. Na hodnoty dynamických parametrů má zejména vliv (viz obrázek výše) zapojení korekčních obvodů, vazebních prvků na vstupu a výstupu (Cvst, Cout), kmitočet vstupního signálu a vnitřní impedance generátoru Zgen atd. To znamená, že všechny tyto okolnosti musíme zahrnout do podmínek měření a měřící zapojení sestavit tak, aby co nejvíce odpovídalo reálným pracovním podmínkám.

Dynamickými parametry se zabýváme z hlediska zpracovávaného signálu a i z hlediska rušivých signálů.

Z dynamických parametrů zejména zjišťujeme:

- vstupní impedanci zesilovače

- výstupní impedanci zesilovače

- napěťové zesílení zesilovače

- kmitočtovou charakteristiku zesilovače

- šířku pásma zesilovače

- výstupní výkon

- výstupní napětí

- zkreslení výstupního signálu

 

ZPĚT NA MĚŘENÍ