Transformátory

Závady
Velmi často bývá u síťových transformátorů přerušeno (přepáleno) primární vinutí. Někdy bývají malé síťové transformátory vybaveny na primární straně (230V) speciální tepelnou pojistkou, která v případě tepelného přetížení transformátoru rozpojí primární vinutí a toto se jeví navenek jako přerušené. Proto doporučujeme velmi opatrně odstranit vrchní izolaci transformátoru a přerušenou tepelnou pojistku nahradit novou. Samozřejmě je třeba zjistit, proč došlo k tepelnému přetížení transformátoru. Nadměrně prudké oteplení transformátoru může zapříčinit také tzv. mezizávitový zkrat ve vinutí. Transformátor se po připojení primárního napětí prudce ohřeje, často hlasitě “vrčí“ a odebírá naprázdno velký proud. Sekundární napětí je menší než jmenovité anebo se blíží k nule. Takto poškozený transformátor se nesmí používat a musí se převinout.

Kontrolaměření odporů transformátorů

U transformátorů měříme ohmmetrem neporušenost jednotlivých vinutí. Ohmický odpor zjišťujeme zpravidla pomocí multimetru. Odpor vinutí odhadujeme – vycházíme z velikosti cívky a průměru drátu. Nezapomeneme orientačně měřit izolační odpor mezi primárním a sekundárním vinutím transformátoru a izolační odpor mezi jádrem a primárním a sekundárním vinutím transformátoru. Měl by být co největší, řádově desítky MW, popř. neměřitelný. Izolační odpor měříme malým napětím multimetrem) na transformátoru zabudovaném a zapojeném v zařízení.

Obrázek vlevo : měření izolačního odporu ohmetrem

Odstranění závad
Síťový transformátor vyjímáme ze zařízení pouze v případě, že izolační odpor mezi primárním a sekundárním vinutím vykazuje jednoznačně zkrat nebo jsou jeho hodnoty velmi nízké (stovky až desítky ohmů). Poté zkontrolujeme izolační odpor Megmetem. Transformátor vyjmeme ze zařízení! Megmet používáme na transformátory vyjmuté ze zařízení i v případě, jsou-li pochybnosti o jeho izolačním stavu. Transformátor poškozený mezizávitovým zkratem se nesmí používat a musí se převinout.
Pozor však na autotransformátor. Zde měříme neporušenost vinutí včetně odboček a spolehlivý dotyk běžce autotransformátoru s vinutím pomocí multimetru přepnutým na měření odporů (bez napětí na autotransformátoru).

Závěr
Poruchy transformátorů se vyskytují poskrovnu. V případě nevyhovujícího izolačního odporu se nesmí transformátor provozovat v zařízení.

zpět na obsah