Fotoodpory

Závady
U fotoodporů zjišťujeme jejich odezvu na světlo. Při zvyšování intenzity osvětlení klesá ohmický odpor fotoodporuměření fotoodporů ohmetrem.

Kontrola
Obrázek vlevo : měření fotoodporu multimetrem bez napětí.
V obvodu bez napětí měříme ohmickou hodnotu fotoodporu multimetrem přepnutým na měření odporů (kiloohmů, megaohmů). Při zatemnění musí ohmický odpor fotoodporu pozvolna stoupat a při osvětlení naopak klesat.

měření napětí na fotoodporu

Obrázek vpravo : měření fotoodporu multimetrem pod napětím.
Pokud měříme fotoodpor v zařízení pod napětím, musí se napětí na fotoodporu měnit v závislosti na jeho osvětlení. Platí, že na zatemněném fotoodporu naměříme vyšší napětí než na osvětleném.

Odstranění závad
Okénko fotoodporu se musí udržovat s čistotě.Okénko čistíme nejlépe měkkým hadříkem navlhčeným v čistém lihu. V případě nutné výměny poškozenou součástku nahrazujeme typem s podobnými vlastnostmi.

Závěr
Při výměně fotoodporu sledujeme typ pouzdra, odpor při definovaném osvětlení (např. při 100 Lx), jmenovité zatížení, jmenovité napětí, jmenovitý proud. Ve speciálních případech sledujeme též spektrální charakteristiku fotoodporu.

zpět na obsah