Záznamový zesilovač

graf kmitočtové charakteristiky záznamového zesilovačePřevážná většina běžně používaných magnetofonů má záznamový zesilovač kombinovaný s reprodukčním zesilovačem. Záznamový zesilovač se neobejde bez záznamových korekcí, neboť k zajištění záznamu podle předepsané normy musíme v záznamovém zesilovači podstatně zdůrazňovat vysoké kmitočty - viz obrázek vlevo - graf kmitočtové charakteristiky záznamového zesilovače. V záznamovém materiálu dochází totiž k jevu, kterému říkáme demagnetizace a který ve výsledném záznamu způsobuje úbytek vysokých kmitočtů. Velikost demagnetizace závisí na druhu záznamového materiálu a také na velikosti předmagnetizace. Na výstup záznamového zesilovače připojujeme záznamovou hlavu.

jednoduchý záznamový korekční obvodNa obrázku vpravo je schéma běžného provedení jednoduchého záznamového korekčního obvodu. Z výstupu záznamového zesilovače je odvozen zpětnovazební obvod, v němž poměr odporů R1 a Re určuje v podstatě velikost zavedené zpětné vazby, a tedy i základní útlum zesilovače. Odporem R1 a kondenzátorem Cl je určen kmitočet, u něhož se začínají zdůrazňovat signály nižších kmitočtů ve shodě s požadavky normy. Paralelně k C1 je však zapojen ještě odpor R2. Spolu s kondenzátorem C1 tvoří obvod, který pod hranicí přenášeného pásma u nejnižších kmitočtů omezí vzestupnou charakteristiku záznamového zesilovače. Zisk zesilovače by se jinak v subakustické oblasti zbytečně zvětšoval, aniž by toho mohlo být prakticky využito. U vyšších kmitočtů má již kondenzátor C1 kapacitní odpor proti R1 zanedbatelný, a začne se tedy uplatňovat paralelní kombinace Re a C2. Kapacitní odpor kondenzátoru C2 se tedy začne u vyšších kmitočtů zmenšovat a zpětnovazební napětí na emitoru tranzistoru T1 se bude pro vyšší kmitočty rovněž zmenšovat. Zisk zesilovače se tedy bude zvětšovat, až dosáhne původního zisku, který měl bez zpětné vazby.

blokové schéma záznamového řetězce magnetofonuObrázek vlevo zobrazuje blokové schéma záznamového řetězce.
Vstupní signál 1 se vede do předzesilovače 2, jehož přenosová charakteristika je lineární. Poté následuje regulátor záznamové úrovně 3 a teprve za ním korekční zesilovač 4. Korekčně upravený nf signál je veden přes linerizační odpor R do záznamové hlavy. Linerizační odpor R musí splňovat požadavky týkající se zejména vztahu impedance hlavy vůči nahrávanému kmitočtu. Indikátor záznamové úrovně bývá připojen přes dolní propust, která potlačí vliv předmagnetizačního proudu na indikátor (ukazoval by trvale malou výchylku vlivem předmagnetizačního proudu).


  ZPĚT MAGNETOFONY