Rychlost posuvu pásku a jeho kolísání

Rychlost posuvu záznamového materiálu se v evropských zemích udává v centimetrech za sekundu a byla odvozena ze základní rychlosti udávané v anglosaských oblastech v palcích za sekundu. V začátcích rozvoje záznamových zařízení se totiž v těchto zemích začala používat rychlost posuvu 30"/s, což odpovídá v přepočtu 76,2 cm/s. Prostým dělením této základní rychlosti byla odvozena většina dalších dnes používaných rychlostí.
Řada rychlostí byla stanovena takto:
76,2 cm/s, 38,1 cm/s, 19,05 cm/s 9,525 cm/s, 4,7625 cm/s, 2,38125 cm/s.

Velké rychlosti posuvu byly dříve používány z několika důvodů. Především umožňovaly dosáhnout bez problémů uspokojivé kmitočtové charakteristiky v oblasti nejvyšších kmitočtů přenášeného pásma a méně se u nich projevovaly nedostatky záznamových materiálů (nečistoty apod). S postupným zlepšováním vlastností záznamových materiálů se mohly zmenšovat posuvné rychlosti, aniž by se parametry přístrojů zhoršovaly, spíše naopak - nejnovější magnetofony ve spojení s moderními záznamovými materiály dosahují dnes při rychlosti posuvu 4,7 cm/s dokonce lepších parametrů než staré profesionální stroje při rychlosti 76 cm/s (samozřejmě s tehdy používanými záznamovými materiály).
Dnes jsou zajímavé především tři poslední rychlosti posuvu (9,525 cm/s, 4,7625 cm/s, 2,38125 cm/s), protože se převážně používají u magnetofonů pro širokou potřebu. Uvedené číselné označení je však jednak příliš dlouhé, jednak je přesnost na několik desetinných míst zcela zbytečná, a proto se vžila zkrácená označení 9,5 cm/s, 4,75 cm/s, 2,4 cm/s.
Z hlediska posuvu pásku jsou na mechanické vlastnosti magnetofonu kladeny dva základní
požadavky. Především rychlost posuvu nesmí mít větší odchylku od jmenovité rychlosti než ±2 % u všech běžných magnetofonů určených pro širokou potřebu a ± 1,5 % u magnetofonů třídy Hi-Fi. Druhým požadavkem je dodržení rovnoměrného posuvu pásku. Posuv pásku nesmí vykazovat krátkodobé odchylky od jmenovité rychlosti.
Kolísání rychlosti posuvu záznamového materiálu se někdy rozděluje na kolísání pomalé (“wow”) a na kolísání rychlé (“flutter”). Pomalé kolísání mívá opakovací kmitočet obvykle menší než asi 2 Hz a sluchově se projevuje v reprodukci jako měnící se výška tónů. Naproti tomu rychlé kolísání může mít opakovací kmitočet řádu desítek hertzů a projevuje se při reprodukci jako tremolo neboli "roztřesení" tónů a vyvolává dojem nečisté reprodukce.

Vlastnosti záznamů pořizovaných různými rychlostmi posuvu lze charakterizovat asi takto:
19 cm/s - rychlost posuvu používaná často v profesionální praxi umožňuje dosáhnout nejvyšší jakosti záznamu, v amatérské praxi vhodná jen pro pořizování základních záznamů, které jsou určeny k případnému rozmnožování a u nichž je i po přepisu požadována nejvyšší jakost
9,5 cm/s - rychlost posuvu umožňuje dosáhnout výborné jakosti záznamu, spolehlivě splňuje požadavky tříd Hi-Fi
4,75 cm/s - ve spojení s pomocnými obvody (DOLBY apod.) splňuje i u kazetových přístrojů požadavky třídy Hi-Fi, záznam je však již náchylnější k přebuzení v oblasti vysokých kmitočtů, u kazetových přístrojů je toto nebezpečí kompenzováno použitím kvalitních záznamových materiálů
2,4 cm/s - rychlost vhodná jen pro záznamy, od nichž neočekáváme vysokou jakost; vyžaduje však i tak kvalitní a nepoškozené záznamové materiály, záznam je velmi choulostivý na přebuzení i na výpadky signálu.

  ZPĚT MAGNETOFONY