Předmagnetizace

Pro zajištění nezkresleného záznamu je nezbytné posunout pracovní bod na magnetizační křivce záznamového materiálu do středu lineární části. Toto pomocné magnetické pole, které bude při záznamu trvale ovlivňovat záznamový materiál tak, abychom při jeho magnetizaci vycházeli ze středu lineární charakteristiky magnetizační křivky, můžeme získat dvěma základními způsoby - předmagnetizací stejnosměrným magnetickým polem nebo předmagnetizací střídavým - vysokofrekvenčním - magnetickým polem.

Předmagnetizace stejnosměrným magnetickým polem
V počátcích magnetického záznamu zvuku se používala výhradně předmagnetizace stejnosměrným proudem. Do záznamové hlavy se spolu s nízkofrekvenčním signálem přiváděl ještě pomocný stejnosměrný proud, který vytvářel potřebné předmagnetizační pole, a posouval tak pracovní bod do středu lineární části magnetizační křivky.
Stejnosměrná předmagnetizace ale způsobovala trvalou stejnosměrnou magnetizaci záznamového materiálu. Protože nelze vyrobit takovou aktivní vrstvu záznamového materiálu, jejíž elementární částice by byly nekonečně malé a naprosto stejnorodé, vznikala nutně u jednotlivých zrnek nebo jejich shluků nestejná zbytková magnetizace. Tato nestejná zbytková magnetizace se při reprodukci projevovala jako nepříjemný základní šum, který citelně zhoršoval jakost nahrávky.

Předmagnetizace střídavým (vysokofrekvenčním) magnetickým polem
Náhodný objev za druhé světové války způsobil podstatnou změnu, neboť byla nalezena možnost použít k účelům předmagnetizace namísto stejnosměrného proudu střídavý proud. Tak vznikla dodnes používaná vysokofrekvenční předmagnetizace střídavá, která podstatně zmenšila vznik šumu v záznamu, a tím se výrazně zlepšila kvalita magnetického záznamu.

Velikost předmagnetizačního proudu ovlivňuje jednotlivé parametry magnetického záznamu takto:
- kmitočtovou charakteristiku záznamu, a to hlavně v oblasti signálů vysokých kmitočtů (zvětšujeme-li předmagnetizaci, ubývá v záznamu vyšších kmitočtů, a naopak)
- citlivost záznamového materiálu (pro určitou velikost předmagnetizace je citlivost záznamového materiálu největší - menší nebo větší předmagnetizace způsobuje zmenšení citlivosti)
-
vybuditelnost záznamového materiálu (pro určitou velikost předmagnetizace je vybuditelnost záznamového materiálu největší; menší nebo větší předmagnetizace způsobuje zmenšení vybuditelnosti)
- výsledné zkreslení záznamu (lze v praxi zásadně ovlivnit úrovní vybuzení záznamového materiálu)

Při velmi malé předmagnetizaci se mohou v záznamu objevovat rušivé jevy (nepravidelné šumy, výpadky signálu apod). Platí, že i malá změna předmagnetizačního proudu ovlivní rovnoměrnost kmitočtové charakteristiky nahrávky u nejvyšších kmitočtů, zatímco změna ostatních parametrů bude nevýznamná. Výrobci magnetofonů stanovují optimální velikost předmagnetizace řadou měření a zkoušek a této optimální velikosti předmagnetizace přizpůsobují i korekční obvody magnetofonu tak, aby celková kmitočtová charakteristika magnetofonu při záznamu a jeho reprodukci byla co nejvyrovnanější. Jestliže je tedy magnetofon v mechanicky bezvadném stavu a jestliže má jeho hlava dokonalý kontakt s aktivní vrstvou záznamového materiálu, odpovídá velikost předmagnetizace odpovídající rovné kmitočtové charakteristice v oblasti vysokých kmitočtů současně i optimální velikosti předmagnetizace z hlediska zajištění ostatních parametrů. Velikost předmagnetizačního proudu není (až na uvedenou závislost průběhu kmitočtové charakteristiky) kritická.

Kmitočet předmagnetizačního proudu
Předmagnetizační proud musí mít kmitočet tak vysoký, aby vyšší harmonické kmitočty zaznamenávaných signálů, vznikající především v důsledku nelinearity magnetizačních charakteristik záznamového materiálu, neinterferovaly (=skládaly) se signálem předmagnetizace. Tento nepříjemný jev vzniká především při záznamu řeči nebo hudby s
výraznými výškami v okamžicích, kdy je záznamový materiál již přebuzen. V záznamu se pak objeví charakteristické zkreslení sykavek v řeči. Kmitočet předmagnetizačního signálu v rozmezí 60 až 120 kHz pro záznam zvuku plně vyhovuje.

  ZPĚT MAGNETOFONY