Kolmost štěrbiny magnetofonové hlavy k rovině posuvu pásku

nastavení kolmosti hlavyZákladním předpokladem k zajištění maximální jakosti reprodukovaného záznamu je podmínka, aby štěrbina hlavy, jíž se záznam reprodukuje (např. kombinovaná hlava), byla přesně rovnoběžná se štěrbinou hlavy, kterou byl záznam pořízen. Pokud bychom k záznamu použili magnetofon s tzv. univerzální hlavou, tedy takovou hlavou, která slouží jak pro záznam, tak i pro reprodukci, pak by na absolutní poloze štěrbiny této hlavy příliš nezáleželo - pokud bychom ovšem záznam nahrávali i reprodukovali na témže magnetofonu. Kdybychom si však chtěli záznamy vzájemně vyměňovat, zjistili bychom, že rozdílné nastavení směru štěrbiny hlav magnetofonu, na němž byl záznam pořízen, a magnetofonu, na němž je záznam reprodukován, způsobí při reprodukci ztrátu signálů vysokých kmitočtů.
Aby bylo dosaženo v tomto směru všeobecné jednotnosti, musí být štěrbiny záznamových, reprodukčních i univerzálních magnetofonových hlav nastaveny tak, aby byly co nejpřesněji kolmé k rovině posuvu pásku - viz. obrázek.
V této souvislosti je třeba upozornit na to, že předchozí úvahy zásadně neplatí pro mazací hlavu, u níž přesné nastavení kolmosti štěrbiny vzhledem k rovině posuvu pásku není kritické.

 

Styk záznamového materiálu s čelem hlavy
Velmi důležitou podmínkou pro záznam i reprodukci nejvyšší jakosti je dokonalý styk aktivní vrstvy záznamového materiálu s čely magnetofonových hlav. Nedokonalým stykem vznikají ztráty, které jsou kmitočtově závislé a nejsou zanedbatelné (oddálení aktivní vrstvy záznamového materiá
lu, tj. pásku, od čela hlavy o pouhých 10 µm může způsobit při rychlosti posuvu 9,5 cm/s a při signálu o kmitočtu 10 kHz zmenšení výstupního napětí reprodukční hlavy o 40 dB (tj. 100x), tedy prakticky pod mez slyšitelnosti). Tyto ztráty v praxi vznikají nejen v důsledku ztvrdlých částic usazených na hlavě, ale i nerovnoměrně obroušeným čelem hlavy, v němž se nezřídka objevují miniaturní prolákliny, způsobené obvykle nevhodným (nečistým nebo ztvrdlým) povrchem přítlačného prvku, který se přes záznamový materiál po čase prokopíruje (protlačí) do čela hlavy.

Čištění magnetofonových hlav
Magnetofonové hlavy je možné čistit lihem bez cizích příměsí, nebo použít komerčně dodávaných čistících prostředků určených k tomuto účelu, jako např. Video 90 (sprej), PRF 4-48 (sprej) apod.

  ZPĚT MAGNETOFONY